สุมังเกษตร อ.; มะสุใส ณ. การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำข้าวฮาง วิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้านจาน หมู่ 1 ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 5, n. 1, p. 23–32, 2019. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/162552. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.