นวนแก้ว ว.; ขันคำ น.; กันจู ส.; เพ็งชะตา ร.; นวนแก้ว ป. การศึกษาความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางผ่านสื่อออนไลน์: สิทธิชัย บุษหมั่น, ปรัชญา นวนแก้ว, วงษ์ปัญญา นวนแก้ว, นวพงษ์ ขันคำ และ สุทธิษา กันจู. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 5, n. 1, p. 104–112, 2019. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/172496. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.