ถีอาสนา ป. การพัฒนาฉลากผลิตภัณฑ์อัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการเพิ่มรายได้ โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 4, n. 2, p. 1–6, 2019. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/184454. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.