พลพบู ป.; ม่วงพูล ธ. การทดสอบระบบควบคุมเครื่องลูกข่ายด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ดิสก์เลสส์. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 4, n. 2, p. 44–50, 2019. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/184474. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.