อรรจนานนท์ ส.; ปักกะสีนัง เ.; วีระพันธ์ ด. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลควบคุมมาตรฐานเกษตรปลอดภัยผักเบอร์ 8 จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 4, n. 2, p. 74–82, 2019. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/184528. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.