ธรรมโชติ K. : ว. การพัฒนาสื่อโมชันกราฟิกเพื่อประกอบการเรียนรู้รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 5, n. 2, p. 37–47, 2019. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/204220. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.