โคตรชุม K. : อ. การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ เพื่อประกอบการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี เรื่อง การจัดและตกแต่งสวน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 5, n. 2, p. 67–76, 2019. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/204222. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.