ตันติดลธเนศ น. ต้นแบบการตรวจสอบย้อนกลับการปลูกพืชอาหารปลอดภัยในชุมชน ด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 6, n. 1, p. 83–98, 2020. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/240389. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.