-, .-. ส่วนหน้า. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 6, n. 1, p. 1–6, 2020. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/241270. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.