อินธิชิต ก.; พิมพรัตน์ อ. .; ห่วงทิม ณ. . . . การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจในการปลูกพืชทางการเกษตร สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 7, n. 1, p. 7–17, 2021. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/241839. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.