ชมภูคำ ท. ต้นแบบออนโทโลยีเพื่อการค้นคืนสารสนเทศเชิงความหมายสำหรับข้อมูลโรคติดเชื้อในเด็ก. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 6, n. 2, p. 72–81, 2020. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/242159. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.