คล่องดี ส. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการขอใบรับรองการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับมังคุด . วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 7, n. 1, p. 18–28, 2021. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/242207. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.