เหล็กดี อ. ส่วนท้าย 6(2) 2563. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 6, n. 2, p. 105–108, 2020. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/242867. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.