เหล็กดี อ. ส่วนหน้า 7(1) 2564. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 7, n. 1, p. 1–6, 2021. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/244436. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.