เหล็กดี อ. ส่วนหน้า 7(2) 2564. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 7, n. 2, p. 1–6, 2021. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/245802. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.