Roshom ๋.; รสหอม จ. การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 8, n. 1, p. 66–77, 2022. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/246661. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.