SEENAHA, K. การประยุกต์เทคโนโลยีแดชบอร์ด เพื่อนำเสนอข้อมูลพื้นฐานตำบลห้วยเตย จังหวัดมหาสารคาม. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 8, n. 1, p. 78–89, 2022. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/246671. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.