ดงสงคราม ก. การพัฒนาระบบควบคุมสภาวะแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ในโรงเรือนจำลอง กรณีศึกษา ลูกไก่ชนสายพันธุ์พม่า. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 8, n. 1, p. 103–116, 2022. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/246714. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.