มัฆวาฬ ธ.; ดวงสุภา ส.; พานทอง ร. การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อจำแนกกล้วยด่างด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 8, n. 2, p. 56–66, 2022. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/246980. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.