เหล็กดี อ. ส่วนหน้า 8(1) 2565. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 8, n. 1, p. 1–6, 2022. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/247031. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.