ส่วนหน้า 8(2) 2565. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 8, n. 2, p. 1–6, 2022. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/247997. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.