ส่วนท้าย 8(2) 2565. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 8, n. 2, p. 130–134, 2022. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/247998. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.