พิชัย ส.; พิมพ์เบ้าธรรม ท. .; ศิริวัลลภ ด.; ท่าน้ำ ส. ระบบครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย: Durable ArticlesManagement System forFaculty of Science and Technology at Loei Rajabhat University. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 9, n. 2, p. 31–43, 2023. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/248759. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.