จันทร์ปุ่ม พ.; อารีราษฎร์ ธ. .; อารีราษฎร์ ว. การสังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการคำศัพท์คอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน : Synthesis of Computer Vocabulary Management Models to Enhance the Learning of Hearing Impaired Learners. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 9, n. 1, p. 100–112, 2023. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/249217. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.