จันทร์ปุ่ม พ.; อารีราษฎร์ ธ. .; อารีราษฎร์ ว. ผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคำศัพท์คอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ของผู้เรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน : The Results of the Development of a Computer Vocabulary Management System to Promote Learning of the Hearing Impaired Learners. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 9, n. 2, p. 20–30, 2023. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/249233. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.