สันติสิริกุล บ.; อารีราษฎร์ ธ. .; อารีราษฎร์ ว. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ: Application of Digital Technology to Publicize Educational Programs by Exploratory Factor Analysis. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 9, n. 1, p. 60–75, 2023. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/249344. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.