คิดใจเดียว ส.; เรืองอ่อน ส.; แก้วชะฎา โ. .; เรืองอ่อน แ.; ฉับพลัน ป.; สงศรีอินทร์ ก. ระบบฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช: The Development of a Cultural Heritage Database to Promote Tourism in The Old Town Area of Nakhon Si Thammarat. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 9, n. 2, p. 72–86, 2023. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/250206. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.