คำสมบัติ ก.; นารีจันทร์ น. .; ศรีลาพัฒน์ เ.; ขัยเกียรติธรรม อ. การพัฒนาระบบการลาออนไลน์ด้วย Microsoft Power Platform. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 9, n. 2, p. 44–57, 2023. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/250473. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.