ถีอาสนา ป. ส่วนท้าย9(2)2023. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 9, n. 2, p. 164–169, 2023. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/252206. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.