ศิลารัตน์ ชาญสิปป์, และ อินทิรักษ์ นฤมล. 2018. “การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง ปราสาทจันทรา”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 1 (1):1-5. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152591.