ไกยนุช รัตนพร, และ พัฒนชัย นคินทร. 2018. “การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 1 (1):40-46. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152617.