บุญมาธรรม สุกัญชลิกา, หนาแน่น รัชนี, และ นรินทร์ สวรินทร์. 2018. “ระบบการจัดตารางเรียนตารางสอน กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านท่ากลอย (ทรัพย์กมลประชาสรรค์) จังหวัด ฉะเชิงเทรา”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 1 (1):47-54. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152618.