สีลาขวา ยุทธพงษ์, หมูสี ฐิติชญา, และ สังสุทธิ นิพล. 2018. “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เรื่องสวัสดีอาเซียน ตามแนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมนิยม”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 1 (1):69-74. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152628.