ภักดีกำจร วลัยลักษณ์, และ ศิลปนิลมาลย์ อัญญปารย์. 2018. “การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Desktop Author สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 1 (2):22-28. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152657.