สุตโท เฉลิมวุฒิ, และ สหพงษ์ ธวัชชัย. 2018. “การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หนูเมืองกับหนูนา”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 2 (1):9-17. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152751.