อนันต์ ทิตาวีร์, และ กุลวงศ์ ศิโรรัตน์. 2018. “บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ใบโบก ใบบัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านแซวประดู่”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 2 (1):49-59. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152767.