ภิรมย์ อภินันท์, สธนเสาวภาคย์ ภาคย์, และ คำปลิว ภัทราวัลย์. 2018. “การพัฒนาเกมสามมิติ เรื่อง เกมทางออกอยู่ไหน”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 2 (2):9-15. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152780.