เรือนทองดี ธรรมจรรยา, และ อุ่มไกร จรินทร. 2018. “การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดีย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education ในรายวิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กรณีศึกษา โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5)”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 2 (2):27-35. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152786.