น้อยมหาไวย สุรสีห์, และ หลงประดิษฐ์ ปานจิตร์. 2018. “แอพพลิเคชันรับรู้และแสดงตำแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ตามการจำแนกกลุ่มของผู้ใช้ด้วยกูเกิ้ลแมพเอพีไอ บนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 2 (2):49-57. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152795.