อุเหล่า เกียรติภูมิ, ศิริโนนรัง ปวรัชชา, และ บ่อจักรพันธ์ สุทธิกานต์. 2018. “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม วิชาเคมี เรื่อง แบบจำลองอะตอม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 2 (2):73-80. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152800.