พันลม เหมือนฝัน, หินเธาว์ กฤษดา, และ เหล็กดี อุมาภรณ์. 2018. “การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 3 (1):14-20. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152848.