บุตรแดงน้อย นภารัตน์, และ สุรมณี สวียา. 2018. “การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้ เรื่องตัวกลางการสื่อสารข้อมูล สำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 2”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 3 (1):29-35. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152854.