ศรีสุพล ธนพร, ตงฉิน ปราโมทย์, และ เจริญผล กรกรต. 2018. “การพัฒนาระบบสารสนเทศการประหมู่บ้านบางจาน ตำบลบางจาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 3 (1):50-56. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152858.