บังคม สุวนันท์, วรรณขาม หทัยรัตน์, และ พานิชกุล พนิดา. 2018. “ระบบนำทางไปยังอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 3 (2):48-55. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152901.