ผาใต้ เกวลี, จันทร์ปุ่ม พิเชนทร์, และ วัฒนะสุระ อภิวัฒน์. 2018. “สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง เรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษสัตว์โลกน่ารู้”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 4 (1):23-28. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/153088.