สุมังเกษตร อัจฉรา, และ มะสุใส ณรงค์ฤทธิ์. 2019. “การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำข้าวฮาง วิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้านจาน หมู่ 1 ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 5 (1):23-32. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/162552.