นวนแก้ว วงษ์ปัญญษ, ขันคำ นวพงษ์, กันจู สุทธิษา, เพ็งชะตา รัตนศักดิ์, และ นวนแก้ว ปรัชญา. 2019. “การศึกษาความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางผ่านสื่อออนไลน์: สิทธิชัย บุษหมั่น, ปรัชญา นวนแก้ว, วงษ์ปัญญา นวนแก้ว, นวพงษ์ ขันคำ และ สุทธิษา กันจู”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 5 (1):104-12. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/172496.