ถีอาสนา ปิยศักดิ์. 2019. “การพัฒนาฉลากผลิตภัณฑ์อัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการเพิ่มรายได้ โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 4 (2):1-6. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/184454.