พลพบู ปิติพล, และ ม่วงพูล ธานิล. 2019. “การทดสอบระบบควบคุมเครื่องลูกข่ายด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ดิสก์เลสส์”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 4 (2):44-50. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/184474.