อรรจนานนท์ สิทธิศักดิ์, ปักกะสีนัง เพ็ญศรี, และ วีระพันธ์ ดาเรศ. 2019. “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลควบคุมมาตรฐานเกษตรปลอดภัยผักเบอร์ 8 จังหวัดฉะเชิงเทรา”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 4 (2):74-82. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/184528.